Skip to content
Skip Start

环境及设计学院

电影艺术及科技(荣誉)文学士

电影艺术及科技 (荣誉)文学士

课程结构

本课程采用学分制,学生一般於2年(4个学期)内完成课程。学生需要修毕 60* 个学分,所需修读的单元如下所示,并需修读为工作综合学习而设的业界实习单元。为鼓励终身学习,并为学生提供更大的灵活度,课程以学分为基础的单元累积制。

 

 三年级:  四年级:
 • 说故事的艺术
 • 故事与拓展    
 • 电影及扩增灯效
 • 电影摄影设计  
 • 美术指导
 • 数码艺术实践
 • 毕业作品研究与发展                  
 • 工作综合学习
 • 课程选修单元
 • 学术英语 (二)
 • 专业英语
 • 中文(二)   
 • 虚拟制作 
 • 电影艺术声音设计
 • 沉浸式设计
 • 数码时代创业    
 • 毕业作品
 • 通识选修单元(一)                      

 

课程选修课单元
 • 动态图像设计
 • 实时3D创作
 • 人物形象表演和导演
 • 视觉效果指导