Skip to content
Skip Start

可持續設計及環境研究中心

組織架構

 

我們的團隊人員包括國際知名的學術和專業人士。 我們與業界協作,致力於發展創新和可持續設計及生態景觀的研發工作。

 

職務 人員

研究中心主管

 

 

何志榮教授 測量師
副院長
danielho@vtc.edu.hk

研究經理

Sustainable Innovation & Development Lab (SIDL)

朱惠靖副教授
副教授

alice_chu@vtc.edu.hk

 

研究經理Sustainable Living Environment Lab (SLEL)

張浩助理教授
副教授
allenzh@vtc.edu.hk

 

研究經理
Design and Environment Education Unit (DEEU)

祁宜臻副教授
教授
triskee@vtc.edu.hk

 

研究人員

楊立仁博士
研究主任

kenneth_yeung@vtc.edu.hk

林敏盈女士
行政主任

id.karen@vtc.edu.hk