Skip to content
Skip Start

學生資助

政府資助計劃

學生發展處 (SDO) 協助及支援合資格學生申請由香港特區政府學生資助處 (SFO)負責管理的政府資助計劃。學生可根據個人需要,申請以下的資助計劃:

 

  • 家庭入息及資產審查資助計劃: 專上學生資助計劃 (FASP)

  • 免入息審查貸款計劃:
    • 專上學生免入息審查貸款計劃(NLSPS)
    • 擴展的免入息審查貸款計劃 (ENLS)

聯絡我們

學生發展處
電話 3890 8133 / 2176 1400
電郵 thei-sdo-fin@thei.edu.hk

 

學生資助處
電話 2802 2345 (一般查詢)
電郵 wg_sfo@wfsfaa.gov.hk