Skip to content
Skip Start

資助機會

現正接受報名 DA

 

 

申請資助的常見問題(只適用於THEi員工)

   

1.  我可以提交資助申請嗎? DA

 

2.  如何申請資助? DA

 

3.  我如何投遞資助申請表格? DA

 

4.  我已於SOPHIA遞交資助申請書,接下來會發生甚麼事? DA

 

5.  我甚麼時候會知道申請結果? DA

 

6.  我想知道更多關於香港的資助機會。DA

 

7.  我有其他關於資助申請的問題。DA

 

 

 

研究資助局 - 本地自資學位界別競逐研究資助 DA