Skip to content
Skip Start

查询

查询

各学院及行政办公室 电话号码
教务处 3890 8000 (柴湾)
环境及设计学院

3890 8323 (柴湾)

科技学院 2176 1505 (青衣)
工商及酒店旅游管理学院

3890 8222 (柴湾)

语文及通识教育学院

2176 1406 (青衣)

3890 8480 (柴湾)

   
学生发展处

2176 1400 (青衣)

3890 8133 (柴湾)

保安室 3890 8122 (柴湾)
资讯科技支援服务台

3890 8020 (柴湾)

5266 4397 (柴湾)

5266 4372 (青衣)

学习共享空间

3890 8026 (柴湾)