Skip to content
Skip Start

资讯科技


   服务时间

 

星期一至星期五

8:30 – 17:30

星期六

9:00 – 12:00 

 

 


计算机实验室 (柴湾校园) 

 

计算机实验室位置 

开放时间 

S304 室

星期一至星期六 

8:00 - 20:00 

S305 室 

星期一至星期日

24 小时 

S306 室

星期一至星期六

8:00 - 20:00 

S504 室

星期一至星期六 

8:00 - 20:00 

 

 

计算机实验室 (青衣校园) 

 

计算机实验室位置  开放时间 
417 室

星期一至星期五

8:00 - 20:00 

703 室

星期一至星期六

24 小时